کد خبر : 37934

ستاد انتخابات ملارد

اسامی نامزدهای چهارمین دوره شورای اسلامی شهر ملارد در اجراي ماده 51 قانون انتخابات و ماده 56 آيين نامه اجرايي به آگاهی اهالی محترم حوزه انتخابیه شهر ملارد می رساند که انتخابات چهارمين دوره شوراهاي اسلامی شهر در روز جمعه مورخ 24/03/1392 برگزار می شود و اسامی نامزدهاي انتخابات شوراي اسلامی شهر ملارد به شرح […]

اسامی نامزدهای چهارمین دوره شورای اسلامی شهر ملارد

در اجراي ماده 51 قانون انتخابات و ماده 56 آيين نامه اجرايي به آگاهی اهالی محترم حوزه انتخابیه شهر ملارد می رساند که انتخابات چهارمين دوره شوراهاي اسلامی شهر در روز جمعه مورخ 24/03/1392 برگزار می شود و اسامی نامزدهاي انتخابات شوراي اسلامی شهر ملارد به شرح زیر می باشد:

1 – آقاي  فخرالدين  آئينه وند مشهور به – فرزند بهرام كد نامزد 1214

2 – آقاي  محسن  آقابيگي  فرزند محمدعلي كد نامزد 1215

3 – آقاي  حميدرضا  آواي مشهور به سرهنگ فرزند رمضان كد نامزد 1216

4 – آقاي  عليرضا  آهنج  فرزند محمود كد نامزد 1217

5 – آقاي  شهروز  احدي  فرزند محمود كد نامزد 1219

6 – آقاي  اسمعيل  احمدي  فرزند محرمعلي كد نامزد 1241

7 – آقاي  اصغر  احمدي  فرزند صفر كد نامزد 1242

8 – آقاي  محمد  احمدي  فرزند صفر كد نامزد 1245

9 – آقاي  رضا  ادهمي عموديزج  فرزند علي كد نامزد 1247

10 – آقاي  محمد  اردهه مشهور به آردهی ـ اردهه ـ اردهی  فرزند ابراهیم كد نامزد 1248

11 – آقاي  عابد  اسماعيل زاده مشهور به عابد فرزند محمدرضا كد نامزد 1252

12 – آقاي  عظيم  اكبرزاده  فرزند عبدالرضا كد نامزد 1254

13 – آقاي  محبوب  اكبري  فرزند نصير كد نامزد 1256

14 – آقاي  مجيد  اكرمي  فرزند زين العابدين كد نامزد 1258

15 – آقاي  مجيد  اميني  فرزند عزت اله كد نامزد 1261

16 – آقاي  موقر  امیر احمدی چوماچار  فرزند جعفر قلی كد نامزد 1262

17 – آقاي  سينا  باقرزاده  فرزند حسن كد نامزد 1264

18 – آقاي  حاجعلي  بحري مشهور به حاجی فرزند احمد كد نامزد 1265

19 – آقاي  حميدرضا  بذرافشان  فرزند اكبر كد نامزد 1267

20 – آقاي  محمد  بهاء مشهور به بهار  فرزند حسين كد نامزد 1268

21 – آقاي  حسين  بيات  فرزند محمد علی كد نامزد 1269

22 – خانم  معصومه  بيات  فرزند حسين كد نامزد 1272

23 – آقاي  حسين  تقيئي مشهور به – فرزند علی حسن  كد نامزد 1284

24 – آقاي  علي اكبر  توفيقيان مشهور به — فرزند علي كد نامزد 1285

25 – آقاي  احمد  تيموري  فرزند عبدالحسين كد نامزد 1286

26 – خانم  مرجان  جابري مشهور به جابری  فرزند شاهرخ  كد نامزد 1287

27 – آقاي  رضا  جعفري مقدم  فرزند مسيب كد نامزد 1292

28 – آقاي  احمدرضا  جليلوندمقدم  فرزند محمد كد نامزد 1294

29 – آقاي  عليرضا  جمور مشهور به جمهور فرزند بختیار  كد نامزد 1295

30 – آقاي  عمران  چراغي مشهور به حاج عمران چراغی  فرزند رسول كد نامزد 1296

31 – خانم  آذر  حاتمي مهند  فرزند یدالله  كد نامزد 1298

32 – آقاي  مسعود  حاج نوروزي  فرزند محسن  كد نامزد 1412

33 – آقاي  حسين  حسني  فرزند حيدر كد نامزد 1416

34 – آقاي  علي  حسيني  فرزند احمد  كد نامزد 1417

35 – خانم  فاطمه  حسيني  فرزند محمد كد نامزد 1418

36 – آقاي  محمد  حسيني مشهور به سید فرزند مهدي كد نامزد 1419

37 – آقاي  سيدمحمد  حسيني علي آباد  فرزند سيدرضا كد نامزد 1421

38 – آقاي  داور  حضرت پور مشهور به حضرتی فرزند عزت كد نامزد 1424

39 – آقاي  حسين  حق مه  فرزند رحيم كد نامزد 1425

40 – خانم  الهه  حيات بيني  فرزند کریم كد نامزد 1426

41 – آقاي  ابوالفضل  حيدري  فرزند عيسي كد نامزد 1427

42 – آقاي  سعيد  خانلو  فرزند حسين علي كد نامزد 1428

43 – آقاي  علي اكبر  خراساني  فرزند مصطفي قلي كد نامزد 1451

44 – آقاي  جواد  خزائي  فرزند عزيزمراد كد نامزد 1457

45 – آقاي  حميداله  خزائي مشهور به مهندس خزائی فرزند حشمت اله كد نامزد 1458

46 – آقاي  داود  خزائي  فرزند محمدرضا كد نامزد 1459

47 – خانم  طيبه  خزائي  فرزند مراد كد نامزد 1461

48 – آقاي  نادر  خزائي مشهور به نادر فرزند عبدالعلي كد نامزد 1462

49 – آقاي  محرم  خلج مشهور به محرم فرزند محمد ابراهیم كد نامزد 1464

50 – آقاي  رسول  دكامئي  فرزند شعبان كد نامزد 1469

51 – آقاي  حمزه  دل روشن مشهور به امیر فرزند علی محمد  كد نامزد 1471

52 – آقاي  سلمان  دولت پناه مجره  فرزند بخشعلي كد نامزد 1472

53 – آقاي  چنگيز  رجائي  فرزند برات كد نامزد 1474

54 – آقاي  محسن  رستم آبادي  فرزند پرويز كد نامزد 1478

55 – آقاي  سجاد  رستمي  فرزند شاه مار كد نامزد 1481

56 – آقاي  سيدمحمد  رضائي  فرزند سيدعلي آقا كد نامزد 1482

57 – آقاي  حميد  روشن  فرزند سبزعلی كد نامزد 1486

58 – آقاي  ايرج  زارع  فرزند نبی اله  كد نامزد 1487

59 – آقاي  سيدمحمدكاظم  زماني مشهور به دکتر زمانی فرزند سيدمرتضي كد نامزد 1491

60 – آقاي  علي اكبر  زنگنه  فرزند رضاعلی  كد نامزد 1492

61 – آقاي  ولي  زينال زاده قاضيجهاني مشهور به – فرزند محمد حسین  كد نامزد 1494

62 – خانم  مهرماه  سالاروند مشهور به سوسن  فرزند علي كد نامزد 1495

63 – آقاي  مرتضي  سرلكي مشهور به – فرزند باقر كد نامزد 1497

64 – آقاي  قاسم  سعيدي مغانلو مشهور به شیهان فرزند يداله كد نامزد 1512

65 – آقاي  حميد  سلماني يگانه  فرزند محمد  كد نامزد 1514

66 – خانم  مژده  سيدحسيني  فرزند سيدعلي كد نامزد 1516

67 – آقاي  سيدمهدي  سيدلر  فرزند سيدحسن كد نامزد 1517

68 – آقاي  عليرضا  شاه مرادي  فرزند میرزارضا كد نامزد 1518

69 – آقاي  مرتضي  شاهواري  فرزند اصغر كد نامزد 1519

70 – خانم  ليلي  شريفي  فرزند برادر عزیز  كد نامزد 1521

71 – آقاي  مهدي  شفيعي  فرزند غلامعلی  كد نامزد 1525

72 – آقاي  عليرضا  شهسواري  فرزند حسين كد نامزد 1526

73 – آقاي  اسفنديار  صفرزاده  فرزند عباس كد نامزد 1527

74 – خانم  الهام  صمدي نصرآباد مشهور به – فرزند حسين كد نامزد 1528

75 – خانم  فريبا  طالبي  فرزند باقر كد نامزد 1529

76 – آقاي  يوسف  طهماسبي گلعگلاب  فرزند اسماعيل كد نامزد 1541

77 – آقاي  ستار  عباسي  فرزند سردار كد نامزد 1542

78 – آقاي  محسن  عزيزي  فرزند محمود  كد نامزد 1546

79 – آقاي  رضا  عسگري مشهور به حاج غلامرضا فرزند صفر كد نامزد 1547

80 – آقاي  عوض  عشايرپور  فرزند صمد كد نامزد 1548

81 – آقاي  مرتضي  علوي نيا  فرزند اسمعيل كد نامزد 1549

82 – آقاي  مرتضي  عليخاني  فرزند محسن كد نامزد 1561

83 – آقاي  مرتضي  عليرضائي كاشانتوئي مشهور به – فرزند محمد حسن كد نامزد 1562

84 – آقاي  حميدرضا  علي غني  فرزند محسن كد نامزد 1564

85 – آقاي  علي  عمادي  فرزند محمد كد نامزد 1565

86 – خانم  مريم  غراب  فرزند علی كد نامزد 1568

87 – آقاي  مجيد  غياثي پور مشهور به غیاثی فرزند نادعلی كد نامزد 1569

88 – خانم  زهره  فاطمي نيا  فرزند سيدآقاحسن كد نامزد 1571

89 – آقاي  حسين  فراهاني  فرزند ميرآقا كد نامزد 1572

90 – آقاي  عباس  فراهاني مشهور به – فرزند حاتم كد نامزد 1574

91 – آقاي  عليرضا  فروتن  فرزند محمد علی  كد نامزد 1575

92 – آقاي  محمد  قادري تفرشي  فرزند نصراله كد نامزد 1576

93 – آقاي  مرتضي  قرباني مشهور به – فرزند عزت اله كد نامزد 1579

94 – آقاي  نادر  قنبري  فرزند محمد كد نامزد 1581

95 – آقاي  مسعود  كاردان  فرزند علی  كد نامزد 1582

96 – آقاي  محمود  كريمي  فرزند جعفر كد نامزد 1584

97 – خانم  فاطمه  گراوند  فرزند همتعلي كد نامزد 1585

98 – آقاي  عليرضا  گلستانه مشهور به همت فرزند قربان كد نامزد 1586

99 – آقاي  علي  مجردمنجقچي مشهور به ندارد فرزند محمدعلي كد نامزد 1587

100 – خانم  فاطمه  محمدي  فرزند حسين علي كد نامزد 1589

101 – آقاي  حيدر  مرادي  فرزند اصغر كد نامزد 1591

102 – خانم  ليلا  مرادي پسند  فرزند اکبر كد نامزد 1592

103 – آقاي  محمدحسين  مرادي قرقشه مشهور به مرادی آذربایجان فرزند عباسعلي كد نامزد 1594

104 – آقاي  سيدعلي  مرزاني  فرزند سيدحيدر كد نامزد 1597

105 – خانم  نرگس  مشعشعي  فرزند عبدالحميد كد نامزد 1612

106 – خانم  زهره  مشهدي حسين مشهور به خانم مشهدی  فرزند محمدعلي كد نامزد 1614

107 – آقاي  گل باد  معظمي گودرزي مشهور به گودرزی فرزند جواد كد نامزد 1618

108 – آقاي  مجتبي  معظمي گودرزي مشهور به گودرزی فرزند جمشيد كد نامزد 1619

109 – آقاي  جواد  موميوند مشهور به – فرزند عزيزاله كد نامزد 1624

110 – آقاي  كمال  موميوند  فرزند عزيزاله كد نامزد 1625

111 – آقاي  علي اصغر  مهدي پور  فرزند محمود كد نامزد 1626

112 – آقاي  سيدعزيزالله  ميرزائي جگرلوئي  فرزند سيدميرزا كد نامزد 1628

113 – خانم  سپيده  نادري فرزند رمضانعلي كد نامزد 1629

114 – آقاي  محمد   نبی پور سنجنبد مشهور به – فرزند اسفنديار كد نامزد 1642

115 – آقاي  علي  نجاتي  فرزند محمد رحیم  كد نامزد 1645

116 – آقاي  داود  نژادرنجبر  فرزند محمد ابراهیم  كد نامزد 1646

117 – آقاي  قادر  نصيري ترزنق  فرزند ایلخانی  كد نامزد 1647

118 – خانم  نرگس  وفسي مشهور به وفسی  فرزند احمد كد نامزد 1648

119 – آقاي  رامين  هرسمي مشهور به – فرزند بابامراد  كد نامزد 1651

120 – آقاي  داود  همداني  فرزند یداله كد نامزد 1652

 ستاد انتخابات ملارد